Line

Line節奏擂台所有成員:Line Stage All Members

Line節奏擂台所有成員:Line Stage All Members
兔兔和熊大是進入遊戲後默認獲得的。雷納德可以通過邀請20個好友獲得。莎莉可以通過邀請35個好友獲得.目前最高等級50級,總計需要花費297100金幣。邀請一個好友獲得1000金幣,需要大概邀請300位好友。

LV 金幣 熊大 兔兔 雷納德 莎莉
LV 金幣 點選點數 點選判定範圍 掃動獎勵點數 上下掃動判定範圍
1 +0 +0.0% +0.0% +0.0%
2 500 +10 +0.5% +1.0% +0.5%
3 600 +20 +1.0% +2.0% +1.0%
4 700 +30 +1.5% +3.0% +1.5%
5 800 +40 +2.0% +4.0% +2.0%
6 900 +50 +2.5% +5.0% +2.5%
7 1000 +60 +3.0% +6.0% +3.0%
8 1100 +70 +3.5% +7.0% +3.5%
9 1200 +80 +4.0% +8.0% +4.0%
10 1300 +90 +4.5% +9.0% +4.5%
11 1500 +100 +5.0% +10.0% +5.0%
12 1700 +110 +5.5% +11.0% +5.5%
13 1900 +120 +6.0% +12.0% +6.0%
14 2100 +130 +6.5% +13.0% +6.5%
15 2300 +140 +7.0% +14.0% +7.0%
16 2500 +150 +7.5% +15.0% +7.5%
17 2700 +160 +8.0% +16.0% +8.0%
18 2900 +170 +8.5% +17.0% +8.5%
19 3100 +180 +9.0% +18.0% +9.0%
20 3300 +190 +9.5% +19.0% +9.5%
21 3600 +200 +10.0% +20.0% +10.0%
22 3900 +210 +10.5% +21.0% +10.0%
23 4200 +220 +11.0% +22.0% +11.0%
24 4500 +230 +11.5% +23.0% +11.5%
25 4800 +240 +12.0% +24.0% +12.0%
26 5100 +250 +12.5% +25.0% +12.5%
27 5400 +260 +13.0% +26.0% +13.0%
28 5700 +270 +13.5% +27.0% +13.5%
29 6000 +280 +14.0% +28.0% +14.0%
30 6300 +290 +14.5% +29.0% +14.5%
31 6700 +300 +15.0% +30.0% +15.0%
32 7100 +310 +15.5% +31.0% +15.5%
33 7500 +320 +16.0% +32.0% +16.0%
34 7900 +330 +16.5% +33.0% +16.5%
35 8300 +340 +17.0% +34.0% +17.0%
36 8700 +350 +17.5% +35.0% +17.5%
37 9100 +360 +18.0% +36.0% +18.0%
38 9500 +370 +18.5% +37.0% +18.5%
39 9900 +380 +19.0% +38.0% +19.0%
40 10300 +390 +19.5% +39.0% +19.5%
41 10800 +400 +20.0% +40.0% +20.0%
42 11300 +410 +20.5% +41.0% +20.5%
43 11800 +420 +21.0% +42.0% +21.0%
44 12300 +430 +21.5% +43.0% +21.5%
45 12800 +440 +22.0% +44.0% +22.0%
46 13300 +450 +22.5% +45.0% +22.5%
47 13800 +460 +23.0% +46.0% +23.0%
48 14300 +470 +23.5% +47.0% +23.5%
49 14800 +480 +24.0% +48.0% +24.0%
50 15300 +490 +24.5% +49.0% +24.5%

Related posts

Leave a Comment